Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. Dit zijn de standaard voorwaarden aangepast aan onze sector.

Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Art. 2. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door Bautil Willy zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek/offerte wijzigingen zouden voordoen behoudt Bautil Willy zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Bautil Willy niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens Bautil Willy , noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van Bautil Willy . Bautil Willy verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft Bautil Willy hiervoor de nodige duiding aan de Klant.

Art. 4. De koper dient de door Bautil Willy opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. De vervaltermijn mag, voor zover bij de verkoopovereenkomst besproken, worden verlengd.

Art. 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bautil Willy , als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 25,- en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Art. 8. Het is de klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 9. In geval van betwisting of geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Art. 10. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 11. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art. 12. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon, één derde na de eerste oplevering van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

Art. 13. Bij niet-betaling conform de betalingsregeling vervat in art. 15 behoudt Bautil Willy zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Art. 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.